Polityka prywatności

Z RODO za pan brat

Szanowni Państwo,

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Nowa Energia – D. Kubek i M. Marchwiak spółka cywilna z siedzibą w Raciborzu (ul. Wesoła 23, 47-400 Racibórz). Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 32 777 43 35 lub mailem: dane.osobowe@nowa-energia.com.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Nową Energię w celach:
  • organizacji konferencji, seminariów i spotkań branżowych;
  • wydawniczych dwumiesięcznika „Nowa Energia”;
  • prowadzenia wortalu www.nowa-energia.com.pl;
  • dokonywania zamówień online na stronie https://magazyn.nowa-energia.com.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
  • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nową Energię (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. nawiązanie i zachowanie relacji biznesowych, informowanie o realizowanych przez nas projektach konferencji i seminariów, jak i również w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podmiotom świadczącym na rzecz Nowej Energii usług informatycznych;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Nowej Energii usług kadrowo-księgowo-prawnych;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Nowej Energii usług kurierskich.
 5. Przechowujemy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres firmowy oraz adres e-mail.
 6. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji łączącej Panią/Pana z Nową Energią lub w przypadku, gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Nowej Energii jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencjach/seminariach. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwy będzie udział w konferencjach/seminariach.
 12. Nowa Energia – D. Kubek i M. Marchwiak S.C. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi i ich należytego zabezpieczenia.
 13. W sprawach nie uregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl