Termiczne Przekształcanie Odpadów

Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ

Tytuł: Termiczne Przekształcanie Odpadów
Autor: Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
Rok wydania: 2020

Odpady towarzyszą ludzkości od początków rozwoju cywilizacji. Na wszystkich etapach tego rozwoju sposób gospodarowania odpadami był wysoce niedostateczny w stosunku do skali wytwarzanych odpadów oraz do narastającej ich nagromadzonej ilości. Rewolucja przemysłowa zapoczątkowała etap gwałtownego nasilenia problemów i zagrożeń związanych z niedostatecznym rozwojem gospodarki odpadami. Procesy intensywnego rozwoju przemysłu i przyśpieszający wzrost demografi czny generowały zwielokrotnione strumienie odpadów. Strumienie te przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji ekologicznej i sanitarnej, w szczególności w gwałtownie rozwijających się miastach. Najsilniejsze procesy degradacyjne występowały w rejonach zurbanizowanych i uprzemysłowionych, gdyż ich rozwój był żywiołowy i następował w warunkach głębokiego niedorozwoju infrastruktury komunalnej i ochronnej oraz bardzo niskiego poziomu świadomości ekologicznej.

Spis treści

Rozdział Strona
Wstęp 4
Odpady jako paliwo 21
Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów 34
Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami 53
Historia spalania odpadów 78
Technologie spalania odpadów 87
Piroliza, zgazowanie, plazma – nowe technologie? 98
Odzysk energii podczas spalania odpadów 115
Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania odpadów 134
Oczyszczanie spalin 171
Odpady wtórne 187
Eksploatacja spalarni odpadów 209
Polskie spalarnie odpadów komunalnych 226
Spalarnie odpadów przemysłowych 247
Spalarnie odpadów medycznych 259
Spalarnie osadów ściekowych 276
Spalarnie odpadów zwierzęcych 292
Paliwo z odpadów – wytwarzanie, status prawny, wykorzystanie 302
Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów 328
349
Zamiast podsumowania 375
Redakcja

tel. (+48) 32 666 00 10
kom. (+48) 602 647 315
redakcja@nowa-energia.com.pl

Marketing

tel. (+48) 32 777 43 38
kom. (+48) 730 223 440
marketing@nowa-energia.com.pl

Reklama

tel. (+48) 32 777 43 36
kom. (+48) 603 220 011
reklama@nowa-energia.com.pl